Anunt organizare licitație publică  în data de 22.03.2024

Anunt organizare licitație publică  în data de 22.03.2024

               Privind concesionarea prin licitaţie publică a următorului  teren , aparţinând domeniului privat al comunei GHERGHEȘTI,județul Vaslui:

–  în suprafață de 2.1462 ha, situat în extravilanul comunei GHERGHEȘTI , înscris în C.F. nr. 70959, identificat cu nr. cadastral 70959,pentru construirea unui parc eolian.

 

1.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

2.Modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al  documentației de atribuire: la cerere, de  la sediul primăriei comunei Gherghești sau electronic  prin e-mail primăria_gherghești@yahoo.com.

3.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul  concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul secretariat  al U.A.T Gheghești ,strada Principală nr.111 ,sat Gherghesti, comuna Gherghești, județul Vaslui.

  1. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: 20lei/exemplar, se achită la sediul instituției.
  2. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 08.03.2024 ora 15.00

6.Prețul de pornire al licitației este de 10.731 lei.

  1. Informații privind ofertele

7.1 ofertele se redactează în limba română

7.2 data limită de depunere a ofertelor : 18.03.2024 ora 15.00

7.3 adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul secretariat  al U.A.T Gheghești ,strada Principală nr.111 ,sat Gherghesti, comuna Gherghești, județul Vaslui.

7.4.  Numărul de exemplare în  care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele se depun  într-un singur exemplar la sediul Compartimentul Secretariat   în două plicuri sigilate: unui interior și un  exterior

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor :22.03.2024 ora 11 , la sediu Comunei Gherghești, Compartimentul Secretariat.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instituției competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței. Secția de Contencios Administrativ din cadrul Tribunalul Vaslui, Vaslui , strada Ștefan cel Mare nr 54, telefon 0235/311.032 fax: 0235/312.432, e-mail: jud-vaslui@just.ro
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 23.02.2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *